Hellö. Twig nedir, nerede kullanılır, nasıl çalışır diye merak ettiğimden bu yazıyı yazıyorum.

Twig nedir? (resmi sitesi)

  • Güçlü ve esnektir.
  • Portatiftir. Page template işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir.
  • Client side render işlemi yapar.
  • Forum desteği.
  • En büyük rakibi Blade template engine’dir. Ama twig forumlarda daha çok desteklenir ve tercih edilir. Çoğunluk bunu kullanır yani.
Başlıca motorların yüklenme süreleri

Basit kurallar

Twig temel olarak iki yazım kuralına sahip;

  • {% do %} => do olarak belirttiğim yazım, bir kod bloğunu çalıştırmak içindir. Döngüler, If, Blocks yapıları gibi.

Unix Syntax

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store